Lederduo med høye ambisjoner
De vil skape stolthet og et felleskap gjennom Lister Næringsforening - daglig leder Hans Fr. Grøvan og styreleder Eivind Reisvaag Sunde. (Foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon)

Lederduo med høye ambisjoner

20. april 2022 | Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon
– Målet er å gi bedriftene et sterkere fellesskap og skape økt stolthet, sier Hans Fredrik Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening.
Sammen med styreleder Eivind Reisvaag Sunde utgjør han lederduoen i den nystartede foreningen. At medlemstallet allerede har passert 180, synes de begge er både hyggelig og inspirerende. Men ingen av dem er overrasket.

– Før jul besøkte jeg rundt 60 bedrifter i Lister for å kartlegge behovet for å etablere en næringsforening. Nesten samtlige ga tilbakemelding om at dette vil vi være med på. Jeg ble faktisk tatt helt på senga av den positive responsen, forteller Grøvan.

HAN HAR VÆRT heltidspolitiker 20 år. Først som ordfører i Lyngdal fra 1995 til 2007. Deretter som stortingsrepresentant fra 2013 til 2021, der han først satt i Transport- og kommunikasjonskomiteen og så fire år i Utdannings- og forskningskomiteen.

I årene mellom rådhuset i Alleen og Løvebakken, var han blant annet daglig leder i Lister Nyskaping.

Nå skal han bruke all sin politiske erfaring, sitt store nettverk og sin inngående kunnskap om det lokale næringslivet til å bidra til vekst for bedriftene i Lister.

– HOVEDUTFORDRINGEN i regionen er stagnasjonen i befolkningstallet. Det gjør at vi ikke får det mangfoldet som vi trenger i studietilbudene. Vi må konsentrere oss om få fagområder, og da lider en del av næringslivet, sier Grøvan, og legger til:

– Rekrutteringen må bli bedre og vi trenger befolkningsvekst. Mulighetene er mange og store. Får vi på plass ny europavei mellom Kristiansand og Stavanger og etableringer i forbindelse med havvindutbyggingen, kan vi skape nye og andre typer arbeidsplasser som gjør det mer attraktivt å bosette seg i Lister.

Rekrutteringen må bli bedre og vi trenger befolkningsvekst.

GRØVAN ER OPPTATT av at regionen må trekke til seg ny kompetanse. Og han trekker frem sin egen styreleder i Lister Næringsforening som eksempel.

Eivind Reisvaag Sunde dro fra fødebyen Farsund i ung alder, gjorde karriere i Forsvaret, tok bachelor i ledelse på sjøkrigsskolen og mastergrad i ledelse med fordypning i logistikk på NTNU.

Med kone fra Farsund, hadde familien et ønske om å flytte hjem. Men det var ikke gitt at det fantes ledige stillinger som passet Sundes kompetanseprofil.

– Mange kan ha et ønske om å flytte til regionen. Her kan du leve det gode liv, med fornuftige boligpriser, godt klima og fantastisk natur. Likevel er det jobb som styrer flyttevalgene for de fleste. I dag er gjerne to i samme husholdning i arbeid. Sjansen for å finne jobb til begge samtidig er ikke veldig stor, sier han.

AT ASCOS AVDELING i Farsund trengte ny daglig leder da Sunde var på jobbjakt, var tilfeldig.

– Jeg var sånn sett litt heldig. Men du må treffe på timingen. Og så må du jo få jobben. Konkurransen er stor om de mest attraktive jobbene, sier farsundsmannen, som nå vil være med å prege næringsutviklingen regionen gjennom sitt styrelederverv.

Effekten vi ønsker å oppnå er økt samhandling mellom bedriftene og økt attraktivitet som region.

– Effekten vi ønsker å oppnå er økt samhandling mellom bedriftene og økt attraktivitet som region. Både med tanke på rekruttering og utdanningstilbud, sier Sunde.

Næringsforeningen vil bidra til at lokal ungdom i større grad velger den utdanningen som kan gi de lokale næringene den kompetansen de trenger.

– Vi ønsker å jobbe for at alle bedrifter tar opp lærlinger og at det kan tilbys traineeprogrammer og studieutvekslinger, sier Sunde.

For å lykkes, mener han økt samarbeid og større synliggjøring av de ulike bedriftene er viktig. 

– Næringslivet må stå samlet og våge å vise frem suksesshistoriene. Her er jeg sikker på at Lister Næringsforening kan spille en viktig rolle fremover, sier Sunde.

I LIKHET MED GRØVAN, mener han at næringslivet Lister er langt mer mangfoldig enn det som kommer frem i mediene i det daglige. På egne nettsider og i andre mediekanaler, ønsker å næringsforeningen synliggjøre hvilke bedrifter som finnes i regionen og hvilken kompetanse de både har og trenger.

– Dessuten må vi bli bedre kjent med hverandre. Vi må bygge gode møtearenaer som styrker fellesskapet og skaper kunderelasjoner, sier Grøvan, som har en klar plan om å samle bedriftsledere til jevnlige frokostmøter. 

– Her vil vi kunne slå av en prat, spise et måltid sammen og samtidig få litt faglig påfyll. Blant annet legges det opp til presentasjoner av ulike medlemsbedrifter i regionen. Målet er å skape et fellesskap der det blir lettere å ta kontakt hverandre, sier Grøvan.

Bedriftene i regionen ønsker å få et annet fotavtrykk enn de har i dag. Vi skal hjelpe dem med å bli grønnere.

Næringsforeningen skal også ha et sterkt fokus på bærekraft, og bidra til at medlemmene lærer av hverandre.

– Bedriftene i regionen ønsker å få et annet fotavtrykk enn de har i dag. Vi skal hjelpe dem med å bli grønnere, sier Grøvan.

PÅ SINE MANGE bedriftsbesøk før jul, identifiserte han også et behov for et sterke fellesskap rundt viktige næringspolitiske saker.

 – Vi må snakke med én stemme. Både når det gjelder vei og det grønne skiftet, som er to av sakene vi kommer til å prioritere høyest fremover. Fullføring av E39 fra Kristiansand til Ålgård er like viktig, om du holder til øverst i Hægebostad eller i Sirdal. Det handler både om rekruttering og å skape kortere avstand til leverandører og kunder, sier Grøvan, som vil bruke sitt kontaktnett til å trykke på de riktige knappene for å få fortgang i veibyggingen.

– Vi må samarbeide tett med næringsforeningene i Stavanger og Kristiansand. Det er viktig at næringslivet i de to landsdelene samlet presser på og viser at den nye veien er noe vi virkelig ønsker å prioritere, mener Grøvan, og får samtykkende nikk fra Sunde.

I KRAFT AV SINE roller i Lister Næringsforening, ser de begge et behov for å utfordre holdninger som i dag hemmer vekst i landsdelen.

– Vi må unne naboen suksess. Da vil det etter hvert dryppe på oss også, sier Sunde.

– Vi må slutte å være så beskjedne, og i stedet sparke hverandre litt på leggen, sier Grøvan, og forteller at han gjennom sine åtte år på Stortinget mottok påfallende få henvendelser fra aktører i regionen og landsdelen – til tross for at han var valgt inn fra det som da var Vest-Agder.

– Vi er flinkere til å eksportere ungdom enn å importere arbeidskraft. Dette må vi snu. Næringsforeningen er ikke nødvendig det eneste svaret, men vi skal bidra til å skape mer stolthet, til at bedriftene blir bedre kjent med hverandre og skape nye relasjoner som gjør at flere kan finne løsninger på sine utfordringer, sier Grøvan.