Her er høringsuttalelsen for ny E39
E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest fylkesvei 43 Kvellandsbruene har seilingshøyde på 70 meter, og er med det Sørlandets høyeste. Brua er omtrent 300 meter lang. Bygges av Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland. (Foto: Nils Bernt Rinde, Nye Veier)

Her er høringsuttalelsen for ny E39

30. juni 2023
Les høringsuttalelsen til Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036, E-39 Kristiansand-Ålgård signert E-39 alliansen bestående av kommunene Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes og Stavanger, samt Næringsforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Stavanger og Lister Næringsforening.
Firefelts E-39 Kristiansand (inkl Ytre ringvei) – Ålgård var planlagt som en strekning for sammenhengende utbygging da den i sin helhet ble lagt inn i portefølgen til Nye Veier ved selskapets opprettelse fra 2016.
De samlede begrunnelsene for å prioritere strekningen er:
 • Strekningen har et langt høyere antall drepte og hardt skadde enn det som er gjennomsnittet på riksvegene.
 • Strekningen er den viktigste transportåren mellom Vestlandet og Østlandet når det gjelder mengde gods.
 • En sammenhengende og helhetlig utbygging vil bidra til å skape et kraftig forstørret bo-og arbeidsmarked mellom byene Kristiansand og Stavanger.
 • Den vil gi en nytte til trafikanter på 21,3 mrd kroner og gods på 23,8 mrd kroner. Byggingen av strekningen som gjenstår, Mandal – Ålgård, har en beregnet netto nytte på mer enn 2,0 mrd. Kroner.
 • Ferdig utbygd vil reisetiden halveres, fra ca 3 timer til om lag 1,5 timer.

De samfunns- og bedriftsøkonomiske fordelene kan oppsummeres slik:
 • En kraftig reduksjon av antall drepte og hardt skadde
 • Kortere og raskere vei mellom jobb og bosted
 • Økt tilgang til fagpersonell
 • Økt besetting mellom de to store byene
 • Stimulerer næringslivet i regionen
 • Større nedslagsfelt for rekruttering
E-39 Kristiansand – Stavanger må bygges som firefelts motorveg
Strekningen som gjenstår fra Mandal mot Ålgård krever mange tunnelløsninger. Kravene om fysisk midtdeler og nødutganger som den nye tunnelforskriften krever vil bety at de ekstra kostnadene med å bygge firefelts veg vil være relativt lave. Og ikke minst – ha en positiv nytteverdi sammenlignet med tofeltsstandard.

En stadig veksling mellom firefelts- og to/tre feltsveg vil føre til stadige standardbrudd som det er faglig grunnlag for å hevde vil representere en økt fare for ulykker.

Ytre ringvei i Kristiansand er allerede planlagt som firefelts veg og er gjennomgående i tunnel.

E39 Hove – Ålgård
Prosjektet er en del av porteføljen i byvekstavtalen på Nord-Jæren. Byvekstavtalen er en politisk avtale mellom stat, fylke og kommune. Den nordligste delstrekningen, E39 Hove – Osli, er igangsatt og finansiert med statlige midler og bompenger.
Prosjektet Osli – Ålgård er ikke prioritert av SVV i deres forslag til NTP. Dette er en strekning med store daglige trafikale utfordringer og må derfor prioriteres. Dette gjelder særlig tunnelen fra Bollestad til Håland, som bør være et eget prosjekt. Dette kan bidra til fremgang i prioritering i Rogaland. En realisering av prosjektene fra Ålgård og nordover, vil også legge press på fortgang i traseene som ligger inne i Nye veiers portefølje.

Nye Veier trenger mer midler til investering
Ferdigstillelse av om lag 120 km firefelts motorveg siden Nye Veier ble etablert krever at en økende andel av bevilgningen går til vedlikehold. Sammen med en langt høyere prisvekst på råvarene som trengs for vegbygging i forhold til hva de årlige bevilgninger har kompensert for, har resultatet blitt mindre penger til investering.

For å kunne opprettholde ambisjonene om sammenhengende utbygging over lengre strekninger og dermed mer kostnadseffektiv vegutbygging, trenger Nye Veier tilskudd på et høyere nivå framover enn hva som har vært tilfelle. Pris- og lønnsjusteringen for Nye veier som ble foreslått i RNB i mai 2023, er svært positivt.

Konklusjon
 • E-39 Kristiansand – Ålgård må bygges som firefelts motorveg av Nye Veier. Det vil gi en kraftig reduksjon av antall drepte og hardt skadde, være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt og bidra til en kraftig utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet mellom Kristiansand og Stavanger.
 • Hove – Ålgård må prioriteres pga store daglige trafikale utfordringer på strekningen. Dette gjelder særlig tunnelen fra Bollestad til Håland, som bør være et eget prosjekt.
 • Nye Veier trenger mer midler til investering. En sterk prisøkning samtidig som mer av midlene går til vedlikehold av ferdigstilt stamveg fører til mindre penger til ny veg.